Sammanställning MeraLera Enkät

Tack alla som tog sig tid att fylla i vår enkät i somras! Det är mycket uppskattat, och det kom fram en del intressant information, som kommer att hjälpa oss att göra klubben och utbudet bättre och mer anpassat till era önskemål. Här kommer en liten sammanställning över era svar. Över hösten och vintern diskuterar styrelsen hur vi går vidare med era önskemål, och det kommer vi att berätta om efterhand på den här kanalen.
Några fakta som kom fram i enkäten kommenteras i kursiv stil.

Bakgrund och Medlemskap

175 svarade, varav 16.0 % är familjemedlemmar, 45.7 % är medlemmar själva, och 38.3 % är ej medlemmar.
22.3 % av de svarande är kvinnor. Av kvinnorna är 23.1 % familjemedlemmar, 28.2 % är medlemmar själva, och 48.7 % är inte medlemmar.
Här krävs en liten kommentar: Att kvinnorna i högre utsträckning inte är medlemmar kan hänga ihop med att deltagarna i tjejgruppen uppmanades lite extra att fylla i enköten. Av medlemmarna är kvinnorna i större utsträckning familjemedlemmar än vad männen är.

Genomsnittsåldern av alla svarande är ca. 40 år, spannet räcker från 13-71 år. De flesta svarande är ca. 35-50 år gamla. Kvinnor: 38.2, män: 40.2 år. Medlem: 40.7 år, ej medlem 38.2 år.
Nästan alla (utom 6 svarande) bor i närheten av Linköping, och alla utom en (kvinna) cyklar mtb själva.

Varför är man medlem?

Huvudanledningen till att vara medlem är att man:

  • använder klubbens banor (94.4 % av alla medlemmar)
  • vill stödja klubbens verksamhet (83.3 %)
  • gillar gemenskapen (50 %) och
  • vill cykla i klubbens körningar/träningar (50 %)

Det var mindre viktigt att

  • utnyttja medlemsförmånerna (22.2 %) eller
  • att vara med på mästerskap och cup:ar (26.9 %)

Detta innebär att många cyklister inte nödvändigtvis vill ta del av föreningskulturen, men ser ändå ett värde med att stötta klubben, som tar hand om banorna i Linköping.

Varför är man inte medlem?

Största anledningen att man inte är medlem är ”att det inte har blivit av” (71.6 % av icke-medlemmar), följt av att man är medlem i en annan klubb (11.9 %) eller att det ”inte ger något mervärde” (6 %) och att man ”inte riktigt vågar” (6 %).
Som man ser ovan under ”medlemmar” så är medlemskapet ett bidrag till att stötta klubbens arbete med banorna. Detta är viktigt, och ju fler vi är, desto större tyngd har vi också i dialog med andra, när det gäller att öppna upp fler möjligheter att cykla, och inte minst att bibehålla det vi har idag. Vi vill väldigt gärna att alla känner sig välkomna, oavsett hur cykelerfaren man är. Så tveka inte, ni som säger att det ”inte har blivit av”. Ni alla är välkomna att skicka in förslag på hur vi kan bli bättre.

Mtb-typ

Några frågor skulle hjälpa oss att förstå hur ni beskriver er själva som cyklister, om det finns skillnader mellan medlemmar och icke-medlemmar, och om vissa egenskaper är vanligt förekommande.

Cykelstil

Fetstil betyder att skillnaden mellan grupperna är större än 10 %.

summa alla medlemmar icke-medlemmar kvinnor män
gillar tekniska stigar 73.1% 77.8% 65.7% 51.3% 79.4%
njutningscyklist 45.7% 49.1% 40.3% 69.2% 39.0%
gillar enkla stigar/grus 40.6% 36.1% 47.8% 35.9% 41.9%
långfärdscyklist 31.4% 35.2% 25.4% 28.2% 32.4%
gillar att hoppa/leka 30.9% 29.6% 32.8% 10.3% 36.8%
snabbcyklist 32.6% 35.2% 28.4% 7.7% 39.7%
nybörjare 25.1% 23.1% 28.4% 41.0% 20.6%
tävlingscyklist 13.7% 11.1% 17.% 2.6% 16.9%

Vi kan alltså se att de flesta gillar tekniska stigar, och det gäller extra mycket för de manliga medlemmarna. Överlag är det inte så stor skillnad mellan er som är medlemmar och er som inte är det, förutom kanske att medlemmarna tycker lite bättre om tekniska stigar och mindre om grusvägar. Större skillnader finns mellan män och kvinnor, där vi ser tydligt att kvinnorna oftare betecknar sig som nybörjare och som njutningscyklist, medan männen snarare beskriver sig som snabba cyklister som på något sätt gillar ”utmaningar”. På denna fråga fick vi många fritextsvar, som ofta beskriver att man tycker om att utveckla sina tekniska förmågor (men vill ha en bana där man kan öva sig fram), och att man inte är så prestationsinriktad.

Cykelsällskap

Angående cykelsällskap var den enda skillnaden mellan grupperna att medlemmarna oftare deltar i klubbkörningar.
Det är få (4 %) som aldrig cyklar ensam, ungefär lika många (4.6 %) cyklar alltid ensam. De flesta cyklar ensam hyfsat ofta (över 50 % svarade antingen ”3” eller ”4” på en skala från 1 (aldrig) till 5 (alltid)). Det finns inga anmärkningsvärda skillnader mellan könen angående cykelsällskap, utom att fler kvinnor uppger att de ofta cyklar i små privata grupper än män (dock istället mer sällan i större, privat organiserade grupper), och att fler män (15 %) uppger att de ofta cyklar i av klubben organiserade turer.
Ca. tre fjärdedelar av icke-medlemmarna uppger att de aldrig cyklar i av klubben organiserade turer, och ytterligare drygt 20 % gör det ibland (”2” och ”3”). Däremot är det bara en tredjedel av klubbmedlemmarna som aldrig cyklar i klubbturer, nästan hälften gör det mindre ofta (”2” och ”3”), medan knappt var femte nästan uteslutande cyklar med klubben.

Kvinnorna (20 är medlemmar i klubben, 19 är inte det) tillfrågades särskilt hur de ser på könsfördelningen i cykelsällskapet:

  • cyklar helst i en ren tjejgrupp: 6 (15.4 % av alla kvinnor, varav en medlem)
  • vill inte vara enda tjej: 8 (20.5 % av alla kvinnor, varav två medlemmar)
  • bryr mig inte: 24 (61.5 % av alla kvinnor, varav 16 medlemmar)
  • ej svar: 1 (icke-cyklist)

Det blir alltså tydligt att de kvinnor som inte är klubbmedlemmar i större utsträckning undviker att vara antingen enda kvinnan i gruppen, eller överhuvudtaget helst vill cykla med enbart kvinnor. Det kan hänga ihop med att de specifikt sökte sig till tjejgruppen, men det kan också innebära att de inte vill bli medlemmar, eftersom klubben möjligen ger en bild av att mest bestå utav män. Här ska vi aktivt göra en insats att fortsätta välkomna kvinnor till tjejgruppen, men naturligtvis även till alla andra av klubben organiserade körningar och aktiviteter.

Klubben

Vad kan/borde klubben erbjuda?

Fetstil betyder att skillnaden mellan grupperna är större än 10 %.

summa alla medlemmar icke-medlemmar kvinnor män
utflykter utanför Linköping 50.9% 60.2% 35.8% 33.3% 55.9%
teknikträning 58.9% 59.3% 58.2 % 66.7% 56.6%
cykelmek 34.3% 34.3% 34.3% 41.0% 32.4%
tjejgrupp kvar 31.4% 26.9% **38.8% 82.1%** 16.9%
nybörjargrupp 22.9% 18.5% **29.9% 41.0%** 17.6%

Många efterfrågar teknikträning, och speciellt medlemmarna önskar även utflykter utanför Linköping. Speciellt kvinnorna vill att tjejgruppen ska vara kvar. Icke-medlemmarna är i större utsträckning intresserade av nybörjarträning än medlemmarna, vilket kan hänga ihop med att man först vill ”träna upp sig” innan man blir medlem. Samtidigt kan en nybörjarträning vara en mycket bra väg in i klubben.

Utöver alternativen i tabellen bad vi också om egna förslag vad mer klubben skulle kunna göra. Ett axplock av förslagen är aktiviteter särskilt för nybörjare, längre utflykter över helgen, eller kurser och läger, samt att enklare banor byggs – även pumptrack efterfrågas. Uthyrning av utrustning föreslås, samt mek-kurser. Tjejgruppen får en del beröm, och teknikträning i tjejgruppen efterfrågas.

Cykla med klubben

De flesta har varit eller kan tänka sig att vara med på de vanliga träningarna. Även Valla Cup är populär – ungefär hälften av alla har varit med eller kan tänka sig att vara med. Ungefär 20 % är intresserade av landsvägsrundorna.

Cykla med klubben

Göra annat i klubben

De flesta har varit med på eller kan tänka sig att delta i arbetsdagarna, och cykeltestkvällen (där man kan prova på nya cyklar på Vidingsjöbanan) är ungefär lika populär. Att vara med i styrelsen är inte många som kan tänka sig, och att åka på resor till mässor är heller inte så intressant.

Tredje punkten är ”åka på organiserade resor, t. ex. cykelmässan”, sista punkten är ”vara medlem i styrelsen”.

Gör annat med klubben

Klubbens image

sluten (1) – öppen (5)

Image

Det fanns inga könsskillnader med avseende på om man uppfattar klubben som sluten eller öppen. Icke-medlemmarna upplever klubben som något mer sluten (40 % svarar ”1-3”) än vad medlemmarna gör (20 % svarar ”1-3”). Här har vi alltså lite att jobba på, så att man upplever klubben som inbjudande, även om man inte är medlem.

elitistisk (1) – jordnära (5)

Jordnära

Betydligt fler kvinnor (46 % svarar ”1-3”) än män (20 % svarar ”1-3”) upplever klubben som elitistisk. Även medlemskap gör skillnad – 45 % av icke-medlemmarna svarar 1-3, medan enbart knappt 20 % av medlemmarna gör det. Det är alltså mycket viktigt att vi visar att vi just inte är någon elit-förening, utan att vi lever efter vårt motto ”skoj på hoj”.

avvisande (1) – välkomnande (5)

Välkomnande

Allmänt upplevs klubben ändå som välkomnande, och här finns inga tydliga skillnader mellan könen eller för medlemskap.
Allmänna kommentarer
Vi har fått in en hel del mycket bra och kreativa förslag och synpunkter på sista frågan om allmänna kommentarer – tack!

Under hösten och vintern kommer vi att gå igenom alla resultat och diskutera era förslag för att göra klubben lite bättre för alla. Kom gärna med fler synpunkter, antingen via Facebook, på forumet eller via mail till styrelsen (meraleramtb@outlook.com). Större beslut meddelar vi via hemsidan och andra lämpliga kanaler. Vi hoppas att klubben fortsätter att växa, både i antalet medlemmar och i mångfald kring mtb-cykling.

åberg
åbergs bild
Medlem: 2008-11-09

Oj, vilket jobb nån har gjort. Bravo!

Punkakungen
Punkakungens bild
Medlem: 2004-10-04

"nån"?! Herr Åberg läser inte protokollen! "nån" heter Katja och har gjort jättejobbigt! Tobias E redigerade det förmodligen i Emacs för att få in det på hemsidan! Big smile

Det är bättre att cykla i lera och sörja än att... ehh, eller vänta nu...?! :-\

Johnny
Johnnys bild
Medlem: 2004-07-05

Wow!

Nu vet man ju precis vad det är för cykelklubb man är medlem i.

/Johnny